Thông tin chi tiết

 

  • Dữ liệu theo thời gian thực: phần mềm nhận dữ liệu từ thiết bị/trung tâm theo thời gian thực cho các giao dịch chứng thực và các dữ kiện khác của hệ thống. Hiển thị thông tin chi tiết như thông tin user, trạng thái bộ điều khiển và cửa, và các sự kiện báo động.
  • Cấu hình dựa trên chỉ dẫn/hướng dẫn: phần mềm cung cấp trình hỗ trợ giúp người dùng phát hiện các bộ điều khiển mạng mới xuất hiện và cung cấp các bước hướng dẫn dễ dàng để cài đặt chúng vào phần mềm.
  • Điều khiển tương tác thiết bị: có khả năng hiển thị trạng thái toàn bộ bộ điều khiển được kết nối vào hệ thống dưới dạng danh sách với việc theo dõi trạng thái của bộ điều khiển và cửa. Danh sách cũng cung cấp một số lệnh cửa cụ thể mà người dùng hệ thống có thể thực hiện từ xa.
  • Sơ đồ tầng thang máy: Có khả năng hiển thị không ít hơn 100 sơ đồ tầng với biểu tượng tương tác được đặt lên ở vị trí mà chúng đại diện cho trạng thái cửa thời gian thực trực tuyến.
  • Đếm số lượng trong cuộc gọi: Hệ thống sẽ có khả năng đếm số lượng và theo dõi nhân viên mà không có thẻ hoặc vẫn còn ở trong khu vực cụ thể trên đầu ra đầu đọc hoặc vẫn đang còn trong một khu vực.
  • Tuần tra bảo vệ trực tuyến: Cung cấp giám sát và báo cáo thời gian thực dựa trên hoạt động của những người bảo vệ trong suốt quá trình tuần tra bảo vệ của họ.
  • Giám sát báo động: Có khả năng cung cấp giám sát báo động cho trạng thái đầu vào và đầu ra như một hệ thống thông báo và quản lý bảo mật tập trung.
  • Theo dõi vị trí: Có khả năng theo dõi vị trí cuối cùng của mỗi nhân viên khi họ đặt thẻ, bất kể là khi vào hoặc ra cửa, kèm theo thời gian và ngày.

 

 

 

Tải xuống tài liệu chi tiết

Tải xuống toàn bộ tệp đính kèm