The American School

July 08, 2021

Hệ thống chấm công nhận diện khuôn mặt cho trường quốc tế The American School.

Địa chỉ: Cao Tốc, Số 6 Đường Song Hành, Đường Cao Tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, Khu phố 3, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thi công và triển khai: Wise Solutions.