Thông tin chi tiết

BioStar là một nền tảng tích hợp hệ thống an ninh, có khả năng mở rộng, hoạt động trên nền web. Nó cung cấp các chức năng toàn diện để kiểm soát truy cập, quản lý chấm công, quản lý khách, và bảo trì thông tin video.

 

Tải xuống tài liệu chi tiết